Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů našich klientů a jejich jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom vám rádi v tomto dokumentu poskytli podrobné informace především o tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Doporučujeme vám seznámit se s tímto dokumentem. Pokud budete mít po jeho přečtení jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat na info@fin4elle.cz.

zpracování osobních údajů se řídí GDPR

Definice pojmů

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (taková osoba se nazývá „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, zpracování provádí a odpovídá za něj.

Správcem osobních údajů webu fin4elle je společnost Čupa & Partners Holding, s.r.o., IČO: 07080549, se sídlem Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294325.

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje za správce.

Jaké osobní údaje a pro jaké účely zpracováváme

Marketing – zasílání newsletteru: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), které jste zadali při přihlášení k zasílání newsletteru, využíváme za účelem přímého marketingu, tedy zasílání newsletteru a obchodních sdělení. Z odebírání newsletteru a obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit.

Registrace na individuální konzultaci: V případě, že jste projevili zájem o individuální konzultaci, jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Účel zpracování je oprávněný zájem správce a údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou ke komunikaci mezi Vámi a námi jako správcem, nejdéle po dobu 1 roku.

Kontaktní formulář: V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa), a to za účelem zodpovězení vámi podaného dotazu a případné další komunikace, pokud je dle obou stran nutná. Účelem zpracování je oprávněný zájem správce a údaje jsou zpracovávány po dobu naší vzájemné komunikace.

Návštěva našeho webového rozhraní (cookies, pixel a další trackovací technologie): V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na našich webových stránkách www.fin4elle.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, pixelů nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více informací o cookies naleznete zde.

Jaká máte při zpracování osobních údajů práva

Podle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme (obsaženo v tomto dokumentu),
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (doložíme Vám do 30 dnů od vašeho dotazu, jaké osobní údaje o vás zpracováváme a proč),
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů (pokud jste vznesli námitku proti zpracování nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně, ale nechcete být úplně vymazáni),
  • přenos osobních údajů k někomu jinému (dodáme vaše osobní údaje do 30 dnů ve strojově čitelné podobě),
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (respektive takových osobních údajů, u kterých nám to dovoluje zákon (př. nejsou potřeba pro evidenci daňových dokladů apod.), a to do 30 dnů),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete jakékoli z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@fin4elle.cz.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Přijímáme veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše použitá bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Předání osobních údajů dalším subjektům

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Aktuálně jsou to Google – Google Analytics.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo EU: Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě pravidel GDPR.